اندیشکده حکمرانی

معرفی

اندیشکده حکمرانی
اندیشکده حکمرانی شریف در سال 1394 به عنوان نهادی تخصصی در حوزه حکمرانی، ذیل پژوهشکده سیاستگذاری شریف تاسیس شد. این اندیشکده به دنبال آن است تا از یک سو به شناختی عمیق و نظام‌مند از مشکلات پیچیده جامعه و حکومت‌ها دست یابد و از سوی دیگر، عزم نخبگانی و سیاسی جامعه را در جهت حل آن مسائل جهت‌دهی و هدایت کند. بر همین اساس اندیشکده حکمرانی تلاش کرده است با التزام به قواعد و اصول حرفه‌ای و با دوری از سوگیری‌های سیاسی، رعایت انصاف و استقلال تحلیلی، تأکید بر مطابقت داشتن توصیه‌ها با ارزش‌های اسلامی و رویکردهای بومی و توسعه ارتباطات علمی-سیاستی بین المللی، پیشنهادهای سیاستی موثر و راهگشایی را برای ارتقای نظام سیاستگذاری و کشورداری ایران اسلامی ارائه نماید.