اندیشکده مطالعات هوافضا

معرفی

اندیشکده مطالعات هوافضا
لینک ورود به سایت اندیشکده مطالعات هوافضا: https://aerospace-magazine.ir/

همکاران

عباس ابراهیمی

عباس ابراهیمی

مدیر

حوزه های تخصصی