آب و توسعه

برنامه

اندیشکده صنعت و توسعه پایدار

معرفی

آب و توسعه
آب همواره نقش مهمی در توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و اجتماعی، توسعه انسانی، محیط زیست سالم و سایر حقوق بشر داشته است و به همین جهت حکمرانی آب در تعامل نزدیک با توسعه جوامع است. اهمیت این موضوع در اقلیم خشک ایران تعیین‌کننده‌تر است و حکمرانی ناپایدار آب، حیات سالم جامعه و تمدن این سرزمین را با خطر مواجه می‌کند. برنامه آب و توسعه پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف می‌کوشد تا با ایجاد درک و دانش مناسب نسبت به چالش‌های مختلف مرتبط با آب و توسعه، به تعامل و همراهی با ذی‌نفعان، متخصصین و سیاست‌گذاران بپردازد و بر روی جوامع تخصصی و تصمیم‌گیری اثرگذاری داشته باشد. در ایران، مطالعات پیرامون موضوع آب و توسعه ضعیف بوده است و ابهام و ناآگاهی در مواجهه با چالش‌های آب کشور به‌ویژه در جنبه‌های غیر فنی مدیریت آب، موجب ناتوانی سیاستگذار در اصلاح وضعیت مدیریت منابع آب و مواجهه با ورشکستگی آبی شده است.
لذا برنامه آب و توسعه در راستای توسعه ایران، ماموریت تقویت علم و اثرگذاری در بهبود و اجرای سیاست‌های آب و توسعه را برای خود در نظر گرفته است. لازمه دستیابی به این هدف از یک سو تعامل گسترده و مداوم با جامعه و شناسایی موانع و مسائل اجتماعی پیشروی اجرای سیاست‌های حفاظت از منابع آب است و از طرف دیگر ارائه پیشنهادهای اجرایی و موثر به سیاست‌گذاران و مجریان کشور و در نهایت حضور در مجامع علمی برای ارائه دستاوردهای پژوهشی و علمی خواهد بود. به همین جهت شبکه‌ای از همکاران با نگرش‌ها و تخصص‌های مختلف علوم اجتماعی، سیاست‌گذاری، اقتصاد، حقوق، مهندسی منابع آب، کشاورزی و … در این برنامه مشارکت دارند.

همکاران

دکتر سید جلال‌الدین میرنظامی

دکتر سید جلال‌الدین میرنظامی

دکتر سارا لطفی

دکتر سارا لطفی

سروش طالبی اسکندری

سروش طالبی اسکندری