وضعيت شاخص‌هاي كليدي مهاجرت در ميان اقشار اجتماعي مختلف (براساس پيمايش‌هاي رصدخانه مهاجرت ايران)

پروژه

رصدخانه مهاجرت ایران
سال آغاز و پایان : سال 1400

معرفی

وضعيت شاخص‌هاي كليدي مهاجرت در ميان اقشار اجتماعي مختلف (براساس پيمايش‌هاي رصدخانه مهاجرت ايران)
خلاصه گزارش
میل به مهاجرت

تمایل به مهاجرت (به‌صورت بسیار زیاد)  در میان «پزشکان و پرستان» و «اساتید و محققان» از سایر گروه‌ها بالاتر است. این شاخص برای «دانشجویان و فارغ‌التحصیلان» و «استارتاپي‌ها» در تراز ۴۰ درصد است.

تاثیر تورم و تحریم بر میل به مهاجرت73

 درصد پزشکان و پرستاران، و ۵۹ درصد دانشجویان اثرات تورم   ۶۳ درصد پزشکان پرستاران و ۵۱ درصد دانشجویان  اثرات تحريم را بر تمایل به مهاجرت خود را خیلی زیاد ارزیابی کرده‌اند.

امکان ایفای نقش در جهت توسعه و پیشرفت ایران در میان گروه‌های مختلف اجتماعی

۴۷ درصد «پزشکان و پرستاران»، ۳۹ درصد «فعالین استارتاپ‌ها»، ۳۲ درصد «دانشجویان و فارغ‌التحصیلان» و ۲۴ درصد «اساتید محققان و پژوهشگران» امکان ایفای نقش در جهت توسعه و پیشرفت ایران را برای خود "خیلی کم" ارزیابی کردند.

شاخص میل (قطعی) بازگشت به کشور پس از مهاجرت

«دانشجویان و فارغ‌التحصیلان»: ۶ درصد ،«پزشکان و پرستاران»: ۳درصد.


جهت دریافت نسخه کامل گزارش اینجا را کلیک کنید

همکاران

گروه کاری مهاجرت های کاری و تحصیلی رصدخانه مهاجرت ایران

گروه کاری مهاجرت های کاری و تحصیلی رصدخانه مهاجرت ایران

پژوهشگر