توسعه اکوسیستم نوآوری ایران (تانا)

برنامه

اندیشکده صنعت و توسعه پایدار

معرفی

توسعه اکوسیستم نوآوری ایران (تانا)
برنامه توسعه اکوسیستم نوآوری ایران (تانا) به عنوان یک مرکز دانشی در پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده است. این برنامه توجه خود را بر توسعه پایدار اقتصاد محلی و منطقه‌ای به واسطه کاربرد نوآوری و فناوری متمرکز کرده است. رویکرد و محور فعالیت ما این است که با بهره‌بردن از راهبرد مزیت‌گرایی هوشمند (smart specialisation strategy: S3) به اشاعه نوآوری در ساختار اقتصادی مناطق مختلف بپردازیم. در واقع تلاش ما این است که مزیت‌های اولویت‌دار هر منطقه را متناسب با جغرافیا، اقتصاد، فرهنگ‌ و ساختار سیاسی آن منطقه و البته به واسطه فرایند کشف فرصت‌های کارآفرینی، مشخص ساخته و در جهت رقابت‌پذیر کردن آن‌ها در فرایند زنجیره ارزش جهانی، سیاست‌گذاری‌های لازم را به انجام رسانیم. در این چارچوب، وزارت‌خانه‌ها، دولت‌های محلی و منطقه‌ای، صندوق‌ها و بانک‌های متولی توسعه نوآوری و فناوری در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که اثربخشی منطقه‌ای دارند، جامعه هدف برنامه تانا هستند.

تانا به فعالان مناطق کمک می‌کند که با چالش‌های مرتبط با نوآوری بهتر کنار بیایند. روش کار ما به صورت مشارکتی و از پایین است و اعتقاد داریم که فعالان و بازیگران محلی یک منطقه بهترین مشاوران و کارشناسان توسعه در آن منطقه‌اند. ما در حال توسعه ابزارهای نوآورانه‌ای پیرامون مسائل و مباحثی هم‌چون توسعه اقتصاد محلی (Local economic Development: LED)، توسعه استراتژی خوشه و زنجیره ارزش (Cluster and Value chain Development)، توسعه سیستم‌های بازار (Market Systems Development) و موضوعات مرتبط با توسعه نوآوری در مقیاس‌های محلی و منطقه‌ای هستیم.

حوزه های تخصصی