طراحی سند راهبردی- عملیاتی مشاغل نوین و دانش بنیان و الگوهای برگزاری رویدادهای کارآفرینی خلاق

پروژه

اندیشکده صنعت و توسعه پایدار
کارفرما : كميته امداد امام خميني (ره)
سال آغاز و پایان : 1400-1401

معرفی

طراحی سند راهبردی- عملیاتی مشاغل نوین و دانش بنیان و الگوهای برگزاری رویدادهای کارآفرینی خلاق

معرفی پروژه

تست1

حوزه های تخصصی